Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, nízkého příjmu, zadlužení, ztráty bydlení atp.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy pro seniory, odlehčovací služby);
  • poskytuje poradenství, podporu a pomoc v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením);
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek;
  • pomáhá překonávat problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení - s ohledem na věk, zdravotní stav, zdravotní postižení i nízký příjem;
  • pomáhá při řešení finančních problémů – poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. bezplatná poradna Exekutorské komory ČR, bezplatná právní poradna dluhové problematiky, poradna při finanční tísni atp.);
  • z různých podnětů dále provádí sociální šetření - přímé, individuální intervence v terénu.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na sociálního pracovníka s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním;
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby;
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života;
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení;
  • osobami s materiálními problémy;
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociální pracovníka odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Vzniklou situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na sociální pracovnici:

  Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
  referent odboru SOVV - sociální pracovník
  +420599420112
  725996472
  4 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
  Bc. Daniela Ochonská, DiS.
  referent odboru SOVV - sociální pracovník
  +420599420104
  +420720735360
  5 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Výkon profese sociálního pracovníka obce je vymezena:

  • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi;
  • vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem, t.j. Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Ostrava-Hrabová.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno