Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v ISEO a k osobě blízké. V ISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Obyvatel starší 15 let

  Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá zákonný zástupce nebo opatrovník.

  O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra obyvateli staršímu 18 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obyvateli mohou být z ISEO poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uvede jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace. Při existenci nedostatků žádosti příslušný úřad pomůže občanovi nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, má se za to, že na podání netrvá. V případě, že se občan písemně obrátí na příslušný úřad, z jakého důvodu mu nebylo odpovězeno, příslušný úřad občanovi sdělí důvod, proč tak rozhodl.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z ISEO u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení;
  • rodné číslo;
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu;
  • adresu místa trvalého pobytu.

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O poskytnutí údajů z ISEO lze požádat:

  a) elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, a to u:

  • obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • krajského úřadu,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností.

  b) nebo osobně na:

  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností,
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

  c) nebo v listinné podobě na:

  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí - ohlašovna

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici: 

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz nebo cestovní pas

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému dostanete na ohlašovně nebo si jej můžete stáhnout zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno