Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověřování pravosti podpisu)

 2. Základní informace k životní situaci

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vidimace se neprovede (§ 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů):

  • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;    
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka;
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena;
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:

                     - prvopis;

                     - již ověřenou vidimovanou listinu;

                     - opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

                     - stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle

                       zvláštního právního předpisu.

   

  Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování):

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí;
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
  • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Na příslušném úřadě předložením ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listiny, na níž má být legalizován podpis. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci a legalizaci provádí:

  • obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, ve statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku nebo byl pověřen Magistrátem města Prahy, Brna, Ostravy nebo Plzně;;
  • krajský úřad obecní úřad obce s rozšířenou působností;
  • magistráty ve městech Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

  Ve statutárním městě Ostrava jsou to úřady všech 23 správních obvodů. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednice: 

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů):

  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky;
  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince;
  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu;
  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl;
  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

  K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

  O provedení legalizace a vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném a legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 50 Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího odkladu provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů). Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vaše případné dotazy můžete zasílat elektronickou poštou na adresu .

  Elektronická forma služby není. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.;
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo vnitra ČR, portál veřejné správy.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  24.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno