Ukončení údaje o místu trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ukončení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

  Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je občan povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k ukončení údaje o místu trvalého pobytu;
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun;
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání;
  • zmocněnec na základ zvláštní plné moci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením potřebných náležitostí a zaplacením správního poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí - ohlašovna

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici: 

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Na ohlašovně v místě trvalého pobytu - správní poplatek 100,- Kč,
  • na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí - správní poplatek 300,- Kč.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádné.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno