Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Řeší:

Činnost odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí lze obsahově rozdělit do šesti základních oblastí při zajišťování výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány městského obvodu – sociálně právní ochrana dětí, sociální práce pro dospělé, oblast ohlašovny, výkon agendy volební, kultura a školství.

Členění odboru

1. Agenda sociálně právní ochrana dětí

Základním hlediskem při poskytování sociálně právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte.

Sociálně právní ochranou se rozumí

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny;
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Správním obvodem pro výkon sociálně právní ochrany dětí je městský obvod Hrabová a Nová Bělá.

 Vymezení činnosti sociálních pracovníků

 •  vyhledávání dětí podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  v platném znění;
 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny (např. zprostředkování psychologického poradenství, mediace a dalších odborných služeb);
 • pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny;
 • zpracování individuálního plánu ochrany dítěte;
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině;
 • sledování vývoje dětí umístěných v ústavní výchově, sledování podmínek u rodičů, zda důvodu pro nařízení ústavní výchovy trvají;
 • sledování vývoje dětí umístěných v péči jiné fyzické osoby než rodiče a v pěstounské péči na přechodnou dobu;
 • poskytování sociálně-právního poradenství a pomoci;
 • preventivní činnost a depistáž;
 • sledování vývoje dětí s nařízeným dohledem nad výchovou;
 • návštěvy dítěte a jeho rodiny v prostředí, ve kterém žijí;
 • práce s oběťmi domácího násilí, pomoc obětem trestné činnosti;
 • podávání návrhů soudům a výkon funkce opatrovníka a poručníka.

Kurátoři pro děti a mládež se zaměřují zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, a dále na děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu. Kurátoři provádějí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

2. Agenda sociální práce

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti sociální práce zajišťuje komplexní sociální práci a poradenství pro osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené osoby, osoby omezené ve svéprávnosti, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí a  vykonává  také agendu sociálního kurátora  pro dospělé.

Odbor zajišťuje zejména tyto činnosti a poskytuje pomoc:

 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí;
 • při výběru vhodné sociální služby (azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba atd.);
 • s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny);
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy, např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi či pro osoby se zdravotním postižením;
 • s překonáváním problémů s hledáním, změnou či udržením zaměstnání;
 • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce;
 • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy);
 • při hospodaření s finančními prostředky;
 • při řešení bytové situace;
 • při vztahových problémech;
 • při řešení domácího násilí;
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami;
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody;
 • vykonává funkci opatrovníka a poskytuje občanům poradenství v této oblasti (sepisování návrhů na zkoumání způsobilosti k právním úkonům, řešení konkrétních sociálních situací občanů, vykonávajících funkci opatrovníka);
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění;
 • vyřizuje žádosti služby Senior Taxi - více informací k této službě zde.

3. Agenda ohlašovny

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti ohlašovny zajišťuje činnost podatelny, přihlašování k trvalému pobytu, správní řízení na zrušení trvalého pobytu, hlášení adresy pro doručování, vydávání voličských průkazů pro volby, organizaci vítání občánků a setkání jubilantů, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů a služby Czech Pointu.

5. Agenda školství

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti školství vykonává funkci zřizovatele školských příspěvkových organizací

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti školství zajištuje podmínky pro plnění povinné školní docházky, připravuje podklady pro zřizování a zrušování škol, metodicky řídí příspěvkové organizace – mateřskou školu a základní školu, vyřizuje stížnosti na úsecích školství, vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele mateřské školy a základní školy.

Portál předškolního vzdělávání Statutárního města Ostravy najdete zde:  https://ms.ostrava.cz.

6. Agenda kultury

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti kultury zajišťuje kulturní činnosti v obvodu ve spolupráci s Kulturní komisí a Komisí pro děti a mládež.

Na území městského obvodu Hrabová se nacházejí dva kluby pro seniory. Bližší informace získáte na obecním úřadě u vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí.

Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Kontakty

Mgr. Jana Tajchmanová
vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
referent odboru SOVV - sociální pracovník
Zdeňka Haunerová
referent odboru SOVV - vnitřní věci
Bc. Daniela Ochonská, DiS.
referent odboru SOVV - SPOD