Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Řeší:

Činnost odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí lze obsahově rozdělit do tří základních oblastí při zajišťování výkonu samostatné a přenesené působnosti orgány městského obvodu – sociální práce pro dospělé, oblast ohlašovny vč. organizace voleb a kultura vč. dalších organizačních záležitostí. 

Členění odboru

Agendu sociálně právní ochrany dětí pro městský obvod Hrabová a městský obvod Nová Bělá od 1.1.2024 vykonává ÚMOb Ostrava-Jih, odbor sociální péče - oddělení sociálně právní ochrany dětí, odloučené pracoviště Provaznická 1244/62, Ostrava-Jih.


1. Agenda sociální práce

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti sociální práce zajišťuje komplexní sociální práci a poradenství pro osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené osoby, osoby omezené ve svéprávnosti, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí a  vykonává  také agendu sociálního kurátora  pro dospělé.

Odbor zajišťuje zejména tyto činnosti a poskytuje pomoc:

 • s orientací v nabídce sociálních služeb v Ostravě a okolí;
 • při výběru vhodné sociální služby (azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba atd.);
 • s vyřizováním osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny);
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy, např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi či pro osoby se zdravotním postižením;
 • s překonáváním problémů s hledáním, změnou či udržením zaměstnání;
 • s přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce;
 • při řešení finančních problémů (exekuce, dluhy);
 • při hospodaření s finančními prostředky;
 • při řešení bytové situace;
 • při vztahových problémech;
 • při řešení domácího násilí;
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami;
 • poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody;
 • vykonává funkci opatrovníka a poskytuje občanům poradenství v této oblasti (sepisování návrhů za účelem omezení ve svéprávnosti či využití jiných - mírnějších právních institutů , řešení konkrétních sociálních situací občanů, vykonávajících funkci opatrovníka);
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění - občanům, kteří nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat důchod, nebo s ním účelně hospodařit, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění;
 • vyřizuje žádosti služby Senior Taxi - více informací k této službě zde.

2. Agenda ohlašovny

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti ohlašovny zajišťuje činnost podatelny, přihlašování k trvalému pobytu, správní řízení na zrušení trvalého pobytu, hlášení adresy pro doručování, vydávání voličských průkazů pro volby, organizaci vítání občánků a setkání jubilantů, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů a služby Czech Pointu.

3. Agenda kultury

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí v oblasti kultury zajišťuje kulturní činnosti v obvodu ve spolupráci s Kulturní komisí a Komisí pro děti a mládež. Hlavní kulturní činnost je směřována do nově vzniklého Kulturního domu Ostrava-Hrabová, jemuž je věnována samostatná záložka na webových stránkách - Kulturní dům. 

Na území městského obvodu Hrabová se nachází jeden klub pro seniory. Bližší informace získáte na obecním úřadě u vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí. Program klubu seniorů je k dispozici zde. 

Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Kontakty

Mgr. Pavlína Špačková
vedoucí odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí
Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
referent odboru SOVV - sociální pracovník
Zdeňka Haunerová
referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
Bc. Daniela Ochonská, DiS.
referent odboru SOVV - sociální pracovník