Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v souladu s ust. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Podatelna Úřadu městského obvodu Hrabová

1.   Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných nosičích dat:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová

Bažanova 174/4

720 00 Ostrava – Hrabová

2.   Úřední hodiny podatelny:

Pondělí       8:00 – 12:00 13:00 - 17.00 hodin

Úterý           8:00 – 12:00 13:00 - 14:00 hodin

Středa         8:00 – 12:00 13:00 - 17.00 hodin

Čtvrtek        8:00 – 12:00 13:00 - 14:00 hodin

Pátek          8:00 - 12:00 hodin

3.   Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 , tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

4.   Identifikátor datové schránky:

 8bwbfse

5.   Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

6.   Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

7.   Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

8. Kvalifikovaný certifikát pověřeného zaměstnance:

Sériové číslo

Jméno/Název(CN )

Platnost od

Platnost do

Formát CER

22681017

Zdeňka Haunerová

01.08.2022

21.08.2023

certifikát

9.   Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Zpráva je elektronicky pečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí statutárního města Ostrava. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu xxxxxxxx_protokol.pdf (vzor protokolu)
 • Datová zpráva

Vzor datové zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***********************************************************************************************

Dobrý den,

 

Vaše podání ve věci „Test podatelny ÚMOb Hrabová“ bylo doručeno 16.09.2014 09:36:00 na

elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CJ 02222/2021/….

 

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

 

e-podatelna

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Hrabová

Bažanova 174/4

720 00 Ostrava - Hrabová

 

tel.: +420 599 420 101

 

e-mail: posta@ostrava-hrabova.cz

web: www.hrabova.ostrava.cz

 

 

10. Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění požadavku z bodu č. 7 bude automaticky generována tato zpráva:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***********************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „xxxx“, kterou jste DD.MM.RR HH:MM:SS zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena  ze zpracování.

Důvod (y) k zamítnutí:

Nepovolený formát.

Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu (y) typu xxxx.

Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu rtf, doc, docx, xls, slsx, pdf, gif, jpg, jpeg, tif, xml, cal, png, txt, htm, html.

Seznam akceptovatelných příloh je v souladu s příslušnou legislativou uveden na našich webových stránkách v sekci Podatelna.

Děkujeme za pochopení.

 e-podatelna

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Hrabová

Bažanova 174/4

720 00 Ostrava - Hrabová

 tel.: +420 599 420 101

 e-mail: posta@ostrava-hrabova.cz

web: www.hrabova.ostrava.cz

11. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

12. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

13. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@ostrava-hrabova.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 420 101, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí, podatelna.

14. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 • podání podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád;
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů;
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů;
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

15. Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.