Formuláře

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytů Žádost o pronájem bytu
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytů Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Čestné prohlášení k žádosti o pronájem bytů Žádost o pronájem bytu v seniorském domě
Hlášení adresy pro doručování Nahlášení adresy pro doručování
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Odhláška z místního poplatku ze psů - fyzická osoba Místní poplatek ze psů
Odhláška z místního poplatku ze psů - právnická osoba Místní poplatek ze psů
Ohlášení dokončení stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Ohlášení k místnímu poplatku Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Ohlášení odstranění Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Ohlášení stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení záměru Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Oznámení změny v užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Přihláška k místnímu poplatku ze psů - fyzická osoba Místní poplatek ze psů
Přihláška k místnímu poplatku ze psů - právnická osoba Místní poplatek ze psů
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Společné oznámení záměru Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Změna údajů – místní poplatek ze psů - fyzická osoba Místní poplatek ze psů
Změna údajů – místní poplatek ze psů - právnická osoba Místní poplatek ze psů
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o povolení překopu, protlaku místní komunikace Zvláštní užívání pozemní komunikace
Žádost o povolení připojení na místní komunikaci Připojování komunikací a sousední nemovitosti na místní komunikaci
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - výjimečné užívání pracovními stroji Zvláštní užívání pozemní komunikace
Žádost o přidělení bytu v DPS Bělská 840/28 Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Žádost o přidělení bytu v seniorském domě Šrobárova 695/22 Žádost o pronájem bytu v seniorském domě
Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o stavební povolení Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt Žádost o pronájem bytu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání příkazu k místní úpravě dopravního značení Místní a přechodná úprava provozu na místní komunikaci III. a IV. třídy
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami nebo objížďkami Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí Zvláštní užívání pozemní komunikace
Žádost o vydání společného povolení Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin
Žádost - umístění inženýrské sítě do silničního pozemku Zvláštní užívání pozemní komunikace