Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, nízkého příjmu, zadlužení, ztráty bydlení atp.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy pro seniory, odlehčovací služby);
  • poskytuje poradenství, podporu a pomoc v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením);
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek;
  • pomáhá překonávat problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení - s ohledem na věk, zdravotní stav, zdravotní postižení i nízký příjem;
  • pomáhá při řešení finančních problémů – poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. bezplatná poradna Exekutorské komory ČR, bezplatná právní poradna dluhové problematiky, poradna při finanční tísni atp.);
  • z různých podnětů dále provádí sociální šetření - přímé, individuální intervence v terénu.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na sociálního pracovníka s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním;
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby;
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života;
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení;
  • osobami s materiálními problémy;
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociální pracovníka odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  25.03.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno