Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Senior nebo osoba se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, nízkého příjmu, zadlužení, ztráty bydlení atp.

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:

  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy pro seniory, odlehčovací služby);
  • poskytuje poradenství, podporu a pomoc v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením);
  • poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek;
  • pomáhá překonávat problémy související  se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení - s ohledem na věk, zdravotní stav, zdravotní postižení i nízký příjem;
  • pomáhá při řešení finančních problémů – poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. bezplatná poradna Exekutorské komory ČR, bezplatná právní poradna dluhové problematiky, poradna při finanční tísni atp.);
  • z různých podnětů dále provádí sociální šetření - přímé, individuální intervence v terénu.

  Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili na sociálního pracovníka s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním;
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby;
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života;
  • osobami, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení;
  • osobami s materiálními problémy;
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociální pracovníka odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Vzniklou situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na sociální pracovnici:

  Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
  referent odboru SOVV - sociální pracovník
  +420599420112
  725996472
  4 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
  Bc. Daniela Ochonská, DiS.
  referent odboru SOVV - sociální pracovník
  +420599420104
  +420720735360
  5 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Výkon profese sociálního pracovníka obce je vymezena:

  • zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláškou č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi;
  • vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučení nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

  Sociální pracovník se vždy musí prokázat průkazem sociálního pracovníka, který je vydán příslušným úřadem, t.j. Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Ostrava-Hrabová.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Žádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za nedodržení povinností nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2024

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace