Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu

 2. Základní informace k životní situaci

  Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Výše uvedené sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

  Toto sdělení se poskytuje pouze vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost. Nemůže-li se vlastník dostavit k podání žádosti osobně, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. V tomto případě bude po uhrazení správního poplatku sdělení zasláno vlastníkovi nemovitosti do vlastních rukou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, nebo zástupce právnické osoby, která je vlastníkem objektu v městském obvodě Hrabová.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením potřebných náležitostí.

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

  Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za  každou i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí - ohlašovna

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici: 

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
  • doklad o vlastnictví objektu (např. list vlastnictví, kupní smlouva, příklep, apod.).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář je k dispozici na ohlašovně.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů dle Správního řádu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Dle Správního řádu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno