CZECH POINT – kontaktní místo veřejné správy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  CZECH POINT – kontaktní místo veřejné správy

 2. Základní informace k životní situaci

  Český Podací Ověrovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan x veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

  Vydávají výpisy z veřejných evidencí:

  •  Obchodní rejstřík;
  •  Živnostenský rejstřík;
  •  Katastr nemovitostí;
  •  Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách;
  •  Insolvenční rejstřík;
  •  Rejstřík trestů právnických osob.

  Vydávají výpisy z neveřejných evidencí:

  •  Rejstřík trestů fyzických osob;
  •  Bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů.

  Autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

  Přijímají podání:

  •  Žádost o zřízení datové schránky;
  •  Žádost o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových.

  Provádí autorizovanou konverzi dokumentů:

  •  Konverze z listinné do elektronické podoby;
  •  Konverze z elektronické do listinné podoby;
  •  Ověření provedení autorizované konverze.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání ověřeného výpisu z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svůj doklad totožnosti.

  O vydání přístupu do MA ISOH může požádat osobně provozovatel zařízení ke sběru autovraků či zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci, a to po předložení: identifikace provozovatele – tj. výpisu z obchodního rejstříku, identifikace žadatele (platný občanský průkaz) a plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění  přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

  Žadatelem v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINT může být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádostí spojených s ISDS (informační systém datových schránek) je žadatel povinen prokazovat svou totožnost.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výpisy z veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Insolvenční rejstřík):

  • u Obchodního rejstříků IČ subjektu;
  • u Živnostenského rejstříků IČ podnikatele/fyzické osoby;
  • u Katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo    pozemku, nebo číslo popisné;
  • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu;
  • u Insolvenčního rejstříku  IČ subjektu.

  Výpisy z neveřejných evidencí:

  • u Rejstříku trestů musí žadatel podat písemnou žádost a doložit průkaz totožnosti;
  • u Bodového hodnocení řidiče musí žadatel doložit průkaz totožnosti.

  Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá  o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)  a svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).

  Autorizace kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu  do MA ISOH:

  Pro vydání přístupu do MA ISOH  je třeba doložit identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku, identifikaci žadatele (platný občanský průkaz) a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění  přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednice:

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
  Šárka Svobodová
  referent 12
  +420599430340
  725996468
  8 / Radnice, budova B
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V případě žádosti o vydání výpisu

  • z Rejstříku trestů musí žadatel doložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené potvrzení k tomuto úkonu (plnou moc);
  • z Bodového hodnocení řidiče musí žadatel doložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené potvrzení k tomuto úkonu (plnou moc);
  • v případě žádosti o autorizaci kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly, je nutné doložit identifikaci provozovatele – tj. výpisu z obchodního rejstříku, identifikace žadatele (platný občanský průkaz) a plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění  přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis;
  • v případě výpisů ze Základních registrů žadatel předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
  • u žádosti o zřízení datové schránky nebo žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových žadatel předkládá průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené potvrzení k tomuto úkonu (plnou moc);
  • v žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Všechny potřebné formuláře jsou součástí příslušné aplikace, plná moc je nutná pouze v případě žadatele – zmocněnce u neveřejných registrů.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky jsou hrazeny na místě v hotovosti. Žadatel obdrží doklad o uhrazení poplatku.  

  Tabulka správních poplatků za úkony agendy Czech POINT:

  Veřejné   evidence

  Cena za   první stranu

  Cena za   každou další stranu

  Katastr nemovitostí

        100,- Kč

       50,- Kč

  Obchodní rejstřík

        100,- Kč

       50,- Kč

  Živnostenský rejstřík

        100,- Kč

       50,- Kč

  Seznam kvalifikovaných dodavatelů

        100,- Kč

       50,- Kč

  Insolvenční rejstřík

        100,- Kč

       50,- Kč

  Rejstřík trestů právnických osob

        100,- Kč

       50,- Kč

   

  Neveřejné   evidence

  Cena za   první stranu

  Cena za každou   další stranu

  Rejstřík trestů

         100,- Kč

   

  Bodové hodnocení osoby

         100,- Kč

       50,- Kč

  Registr účastníků MA ISOH

         100,- Kč

       50,- Kč

   

  Datové   schránky

  Cena

  Žádost o zřízení datové schránky a všechny další úkony související   s informačním systémem datových schránek

       0,- Kč

  *Opětovné vydání přístupových údajů   k datové schránce

   200,- Kč

   

  *První žádost o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových je podle zákona   č. 300/2008 Sb. zdarma. Každá další žádost je již zpoplatněna částkou 200,- Kč. Po uplynutí tří let má vlastník schránky opět nárok na jedno zneplatnění zdarma.

   

  Autorizovaná   konverze

  Cena za   první stranu

  Cena za   každou další stranu

  Z listinné do elektronické

           30,- Kč

       30,- Kč

  Z elektronické do listinné

           30,- Kč

       30,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ověřený výpis z informačního systému veřejné správy, popř. oprávnění k přístupu do MA ISOH obdrží žadatel bezprostředně po podání žádosti. Všechna podání jsou zpracovávána rovněž bezprostředně po podání žádosti. Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné sankce nejsou uplatňovány.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Nahlížení do katastru nemovitostí:                  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

  Neoficiální výpisy z obchodního rejstříku:      www.justice.cz 

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.03.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno