Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce nemůže svůj důchod přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu (např. hospitalizace ve zdravotnickém zařízení). Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce důchodu, který jej přebírá a hospodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost si může podat osoba, která je ochotna a způsobilá vykonávat funkci zvláštního příjemce důchodu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel  se dostaví na úřad městského obvodu, na jehož území má stávající příjemce důchodu trvalé bydliště. Zde si vyplní žádost, kterou obdrží na úřadě. Žadatel musí dále doložit potvrzení o zdravotním stavu stávajícího příjemce, že není schopen si, z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu, přebírat důchod a účelně s ním nakládat. Potvrzení se vydává na uvedený formulář nebo je k vyžádání ve zdravotnickém zařízení. Součástí tohoto formuláře je rovněž vyjádření sociální pracovnice.

  Po doložení těchto podkladů provede místně příslušný úřad (dle trvalého bydliště žadatele) sociální šetření za účelem ověření, zda je žadatel vhodnou osobou k výkonu funkce zvláštního příjemce důchodu. Následně vydá úřad městského obvodu rozhodnutí, které po nabytí právní moci odešle na Českou správu sociálního zabezpečení v Praze, a ta provede změnu příjemce.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na úřadu městského obvodu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na sociální pracovnici:

  Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS.
  referent odboru SOVV - sociální pracovník
  +420599420112
  725996472
  4 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
  Bc. Daniela Ochonská, DiS.
  referent odboru SOVV - sociální pracovník
  +420599420104
  +420720735360
  5 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění;
  • občanský průkaz žadatele;
  • doklad o přiznaném důchodu.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění;
  • vyjádření ošetřujícího lékaře.

  Žádost je k dispozici na odboru sociálním, organizačním a vnitřních věcí nebo zde ke stažení - žádost

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je lhůta pro vydání rozhodnutí 30 - 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě, že příjemce dávky důchodového pojištění není vzhledem k zdravotnímu stavu schopen podpisu, je mu ve správním řízení ustanoven opatrovník, který chrání jeho práva a zájmy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Na základě § 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 93a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnanci obcí zařazeni jako sociální pracovníci oprávněni, na základě souhlasu osob, které se nacházejí v hmotné nouzi, v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se v tomto stavu nachází, vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, s cílem vykonávat činnosti sociální práce.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Příslušné formuláře včetně žádosti je nutno podat osobně.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí. Poučení o opravných prostředcích je uvedeno v každém rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno