Ztáty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztáty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci (§ 1051 - § 1065).

  Jedná se o nalezení nebo ztracení věci. Jde o případy, kdy fyzická nebo právnická osoba nalezne věc, která byla ztracena a není znám vlastník, nebo ten, kdo ji ztratil.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické a právnické osoby (nálezci a vlastníci).

  Za vlastníka – fyzickou osobu, která není zletilá nebo je omezena ve svépravnosti, jedná zákonný zástupce nebo jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  Za vlastníka – právnickou osobu, jedná statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření nebo zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna tuto odevzdat tomu, kdo ji ztratil nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nálezce odevzdá věci obci, oproti sepsání protokolu o odevzdání nálezu. Při ztrátě věci žadatel navštíví webové stránky http://nalezy.ostrava.cz, kde si dohledá, zda jeho ztracená věc byla nalezena a předána na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední dny

  pondělí a středa 08:00-12:00  13:00-17:00

  Mimo úřední dny

  úterý, čtvrtek 08:00-12:00  13:00-14:00

  pátek 08:00 – 12:00

  Nalezené občanské průkazy se již zpět nevracejí, odevzdávají se vystaviteli.

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží k prokázání své totožnosti občanský průkaz nebo pas nebo povolení k trvalému pobytu cizince a případnou identifikaci k prokázání vlastnictví nalezené věci.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebný formulář vyplní zaměstnanec úřadu při odevzdání nálezu.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno. Přihlásí-li se vlastník věci do 36 měsíců od odevzdání věci obci, je povinen uhradit obci náklady, pokud jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Pokud je vlastník nalezené věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí.  Nalezenou věc si její vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc její vlastník, je povinen:

  •  před převzetím věci prokázat svou totožnost;
  •  prokázat vlastnické právo k věci (popsat věc, doložit doklad o její koupi atd.).
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ID datové schránky: 8bwbfse

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou uvedeny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 219 (Zatajení věci).

  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - §8/1c), případně d).

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 2991 (kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil).

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno