Ztáty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztáty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci (§ 1051 - § 1065).

  Jedná se o nalezení nebo ztracení věci. Jde o případy, kdy fyzická nebo právnická osoba nalezne věc, která byla ztracena a není znám vlastník, nebo ten, kdo ji ztratil.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické a právnické osoby (nálezci a vlastníci).

  Za vlastníka – fyzickou osobu, která není zletilá nebo je omezena ve svépravnosti, jedná zákonný zástupce nebo jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  Za vlastníka – právnickou osobu, jedná statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření nebo zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna tuto odevzdat tomu, kdo ji ztratil nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nálezce odevzdá věci obci, oproti sepsání protokolu o odevzdání nálezu. Při ztrátě věci žadatel navštíví webové stránky http://nalezy.ostrava.cz, kde si dohledá, zda jeho ztracená věc byla nalezena a předána na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední dny

  pondělí a středa 08:00-12:00  13:00-17:00

  Mimo úřední dny

  úterý, čtvrtek 08:00-12:00  13:00-14:00

  pátek 08:00 – 12:00

  Nalezené občanské průkazy se již zpět nevracejí, odevzdávají se vystaviteli.

  Zdeňka Haunerová
  referent odboru SOVV - podatelna, ohlašovna, vnitřní věci
  +420599420101
  725996474
  10 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel předloží k prokázání své totožnosti občanský průkaz nebo pas nebo povolení k trvalému pobytu cizince a případnou identifikaci k prokázání vlastnictví nalezené věci.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebný formulář vyplní zaměstnanec úřadu při odevzdání nálezu.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno. Přihlásí-li se vlastník věci do 36 měsíců od odevzdání věci obci, je povinen uhradit obci náklady, pokud jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Pokud je vlastník nalezené věci znám, je vyzván k jejímu vyzvednutí.  Nalezenou věc si její vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc její vlastník, je povinen:

  •  před převzetím věci prokázat svou totožnost;
  •  prokázat vlastnické právo k věci (popsat věc, doložit doklad o její koupi atd.).
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ID datové schránky: 8bwbfse

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou uvedeny.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - § 219 (Zatajení věci).

  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - §8/1c), případně d).

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - § 2991 (kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil).

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  17.04.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace