Ukončení údaje o místu trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ukončení údaje o místu trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

  Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je občan povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází k ukončení údaje o místu trvalého pobytu;
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun;
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání;
  • zmocněnec na základ zvláštní plné moci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením potřebných náležitostí a zaplacením správního poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Na ohlašovně v místě trvalého pobytu - správní poplatek 100,- Kč,
  • na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí - správní poplatek 300,- Kč.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádné.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  08.04.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno