Osoba se zdravotním znevýhodněním, omezená ve svéprávnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Osoba se zdravotním znevýhodněním, omezená ve svéprávnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Rozsudkem Okresního soudu – ustanoven veřejný opatrovník - Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová.

   

  Za situace, je-li to potřeba k ochraně zájmů osoby, nebo působí-li osobě zdravotní stav obtíže při správě jmění nebo hájení práv, Okresní soud jmenuje opatrovníka. Není-li nalezena žádná jiná vhodná osoba, je opatrovníkem ustanoven veřejný opatrovník – obec. Pověřená osoba obce pak vykonává funkci veřejného opatrovníka a zastupuje osobu při řešení jejich záležitostí v oblastech života, jak určeno v pravomocném Rozsudku Okresního soudu.  

   

  V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník (veřejný opatrovník) např.:

  • přijímá a spravuje finanční prostředky opatrovance;
  • spolupracuje s institucemi při řešení finančních problémů opatrovanců;
  • spolupracuje s lékaři, odborným personálem z oboru zdravotnictví;
  • spolupracuje s různými institucemi sociální ochrany při podávání žádostí opatrovance v oblasti dávkových   systémů (např. dávky důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením);
  • poskytuje pomoc při vyřizování osobních dokladů;
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (např. využívání karty sociálních systémů, hospodaření s finančními prostředky);
  • pomáhá překonávat problémy související  s rizikem ztráty bydlení,  s ohledem na zdravotní stav, zdravotní postižení i příjmovou kategorii;
  • řeší záležitosti týkající se např. výběru vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, domovy pro seniory, odlehčovací služby);
  • pomáhá v každodenním životě oporou, poradenstvím, doprovází při řešení jeho osobních záležitostí;
  • provádí další sociální práci - dohled u opatrovníků ustanovených do funkce opatrovníka z řad rodinných příslušníků, případně jiných vhodných osob.

   

  Vzhledem k tomu, že výkon funkce veřejného opatrovníka, a s tím spojený také výkon komplexní sociální práce, je tato činnost velmi rozsáhlá. Nelze proto vymezit všechny možné oblasti výkonu této funkce.  V případě potřeby poskytnutí sociálního poradenství a pomoci sociálního pracovníka v této oblasti sociální práce, doporučujeme, aby se klienti obrátili na sociální pracovnici.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Sociální pracovník a pověřená úřední osoba odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí Městského obvodu Ostrava-Hrabová. Zaměřuje se na sociální práci s:

  • osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním;
  • osobami s omezením svéprávnosti;
  • osobami, které žijí rizikovým způsobem života;
  • osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení;
  • osobami s materiálními problémy;
  • oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí;
  • opatrovníky z řad rodinných příslušníků či jiných osob ustanovených soudem;
  • osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěva sociálního pracovníka odboru sociálního, organizačního a vnitřních věcí, popřípadě telefonický kontakt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní návštěvě na úřadě občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešeného problému.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádný formulář není k dispozici.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě vzájemné dohody.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické služby.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  25.03.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno