Odbor stavebně správní

Řeší:

Odbor stavebně správní vykonává státní správu v rozsahu stanoveném platným Statutem města Ostravy v oblasti územního řízení a stavebního řádu obecného a speciálního, silničního správního úřadu, ochrany životního prostředí, ochrany přírody, zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství.

Zajišťuje projektovou připravenost a provádění investiční výstavby v obvodu, včetně dozoru při realizaci.

V  souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek zadává svěřené veřejné zakázky. 

Vydává rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikací, vyjadřuje se k uzavírkám a objížďkám podle zákona o pozemních komunikacích.

V oblasti životního prostředí vydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin a závazná stanoviska ke kácení dřevin. Dále zajišťuje státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání a vydává rybářské a lovecké lístky.

Zabezpečuje činnosti v oblasti silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s komunálním odpadem, veřejné zeleně, veřejného prostranství, údržby a čistoty místních komunikací III. a IV. třídy.

Plní úkoly při označování domů čísly popisnými, orientačními a evidenčními.

 

Odbor stavebně správní zajišťuje činnosti:

  • stavebního úřadu obecného
  • stavebního úřadu speciálního
  • silničního správního úřadu
  • orgánu ochrany přírody a krajiny
  • v oblasti ochrany přírody, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví a rybářství
  • v oblasti investiční výstavby a veřejných zakázek
  • správu místních komunikací a zeleně

  • majetkovou správu

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Kontakty

Ing. Jana Faicová
vedoucí odboru stavebně správního
Ing. Hana Šochmanová
referent odboru SS - stavební úřad
Svatava Králová
referent odboru SS - investice
Renáta Moskalová
samostatný referent správy majetku, rozpočtu a vnitřních věcí