Žádost o povolení kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není stanoveno jinak. Místně příslušným orgánem vydávajícím povolení ke kácení na území městského obvodu Hrabová je Úřad městského obvodu Hrabová.

  Povolení není třeba v těchto případech:

  1. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto   nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona],   náhradní výsadby (§9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3   zákona nevyžaduje

   a)   pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

   b)   pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů   dřevin nepřesahuje 40 m2,

   c)   pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho   druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní   hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

   d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích   v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh   pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

  2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů   pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné   probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních   toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a   plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,   k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné   energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování   dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění   plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních,   není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být   oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody*, který je může   pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin;   v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti   železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této   dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního   úřadu. (§ 8 odst. 2 zákona).

  3. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich   stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda   značného rozsahu a ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je   orgánu ochrany přírody * do 15 dnů od provedení kácení.

   

  * Příslušným orgánem ochrany přírody přijímajícím   oznámení o kácení dle bodu 2 a 3 je na území statutárního města Ostrava   Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8,   729 30 Ostrava.

   

  Kácení   dřevin v souvislosti se stavebním záměrem:

  Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru   povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením   vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo   společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní   prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné   stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení   dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby,   je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává   stavební úřad a je součástí výrokové části v územním řízení,   v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve   společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním   řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. (§ 8 odst. 6 zákona).

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, nájemce nebo uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka (ů) pozemku, není-li žadatelem vlastník pozemku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti, která musí vedle obecných náležitostí podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku. Dále specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a zdůvodnění žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní, Bažanova 174/4, 720 00  Ostrava-Hrabová

  U oznámení kácení nevyžadujících povolení (§ 8 odst. 2 a 4 zákona): Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Ing. Jana Faicová
  referent odboru FaSM - silniční správní úřad, majetková agenda
  +420599420114 16 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Osobní kontakt není nutný, žádost s předepsanými náležitostmi lze zaslat.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádosti jsou k dispozici na odboru financí a správy majetku nebo zde ke stažení:

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na ústním jednání nebo ohledání, pokud je svoláno. Zpřístupnění pozemku.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu města Ostravy, Odboru ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 000 Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 000 Kč.
  • Právnické osobě a podnikající fyzické osobě, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu do výše 1 000 000 Kč.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.07.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno