Vyřízení loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občané České republiky s trvalým pobytem v městském obvodu Hrabová, starší 16 let. O lovecký lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplněním žádosti (předtištěný formulář) v kanceláři č. 16, 1. patro budova ÚMOb Hrabová - Ing. Jana Faicová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Ing. Jana Faicová
  referent odboru FaSM - silniční správní úřad, majetková agenda
  +420599420114 16 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vysvědčení o úspěšně složených zkouškách z myslivosti nebo doklad o studiu na odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem nebo doklad o úspěšném složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole (index);
  • výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců;
  • doklad o pojištění proti škodám při výkonu myslivosti;
  • čestné prohlášení žadatele, že mu v posledních dvou letech na úseku myslivosti nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 a § 46 zákona o přestupcích) a ani mu nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • občanský průkaz (v případě, že žadatel je nezletilá osoba mladší 18 let, předkládá zákonný zástupce žadatele svůj občanský průkaz a zároveň i rodný list žadatele).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o vydání loveckého lístku a formulář Čestného prohlášení obdrží občan při vyřizování loveckého lístku v kanceláři č. 16, 1. patro budovy ÚMOb Hrabová.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Hradí se v hotovosti, až po vypsání žádosti. (Poplatky pro cizince jsou stejné)

  na 1   den

  30,- Kč

  na 5   dní

  50,- Kč

  na   30 dní

  70,- Kč

  na 6   měsíců

  100,- Kč

  na 1   rok

  150,- Kč

  na 1   rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují   myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

  75,- Kč

  na   dobu neurčitou

  1000,-Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo loví zvěř bez loveckého lístku, dopouští se:

  • přestupku dle ust. § 63 odst. 1 písm. b) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu do 30 000,- Kč; za tento přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let;
  • trestného činu dle ust. § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno