Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Pro městský obvod Hrabová  platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č.19/2019 o místním poplatku ze psů. Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městského obvodu Hrabová.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, jestliže je na území statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová přihlášena k pobytu nebo jestliže má na území tohoto městského obvodu sídlo.

  Případně fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce.

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ohlašovací povinnost

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

  • osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
  • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odst. 1 písm. a) OZV 19/2019,
  • osoba provozující útulek pro zvířata,
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k pobytu na území městského obvodu Hrabová. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

  Evidenční známky

  Správce poplatku vydá po zaplacení místního poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Ztrátu nebo odcizení  známky je nutno nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů - správce poplatku vydá novou známku.

  Odhlášení

  Odhlášení se provádí písemnou formou u správce poplatku a to do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, změna trvalého pobytu apod.). Při odhlášení se odevzdává evidenční známka pro psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů na ÚMOb Hrabová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor financí a správy majetku

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Ing. Michaela Matuštíková
  referent odboru FSM - pokladní
  +420599420117 1 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady:

  • občanský průkaz,
  • potvrzení o přiznání důchodu (např. důch. výměr) - pouze v případě, že poplatník žádá o jakékoliv výjimky či úlevy o snížení místního poplatku ze psů,
  • očkovací průkaz psa (z důvodu evidence čipu),
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P.

  Informace

  • údaje o popisu psa (pohlaví, stáří, rasa), od kdy je pes držen,
  • typ domu, ve kterém má držitel psa trvalé bydliště (rodinný dům, bytový dům).
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok nebo při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

  a)        za psa chovaného v RD

   

  180 Kč

  b)        za psa druhého a každého dalšího psa uvedeného   pod písm. a)

   

  600 Kč

  c)        za psa chovaného v bytovém domě

   

  1 200 Kč

  d)        za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod   písm. c)

   

  2 100 Kč

  e)        za psa, který je využíván při podnikatelské   činnosti

   

  600 Kč

  f)         za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod   písm. e)

   

  1 200 Kč

  g)        za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let, nebo je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu   (sirotčího)

   

  200 Kč

  h)        za druhého a každého dalšího psa, jehož držitel je osoba uvedená pod písm. g)

   

  300 Kč

  i)         za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen   na adrese úřadu

   

  0 Kč

  j)         za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod   písm. i)

   

  0 Kč

   

  Splatnost poplatku

  Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

  Platit lze:

  • v hotovosti nebo platební kartou – kancelář č. 1, přízemí budovy úřadu.
  • bezhotovostně na účet č.:  19-1644935359/0800 (variabilní symbol:  1341+číslo známky).

  Informace o čísle známky na tel. 599 420 117, 720 735 336 nebo mailem .

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Držitel psa je povinen podat ohlášení k poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

  Správce poplatku vydá držiteli psa v den přihlášení psa evidenční známku a předá veškeré pokyny k uhrazení poplatku.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Žádní.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při euthanazii, úhynu, odvozu do kafilerie, doručte čitelně vyplněný doklad od veterinárního lékaře s datem, přesnou specifikací psa a přesným jménem jeho držitele.

  Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy nárok vznikl.

  Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem ze svých rejstříků nebo evidence.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
  • Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, o místním poplatku ze psů - ke stažení zde.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně – nesplní-li ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 a § 247a zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
  • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů:

  • přihlašování do evidence chovatelů psů řeší odbor financí a správy majetku;
  • v případě, že chovatel psa jde nově podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů a tento pes je již trvale označen čipem, provede tímto zároveň i přihlášení do evidence chovatelů psů v rámci přiznání k místnímu poplatku.
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  27.01.2022

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno