Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 2. Základní informace k životní situaci

  Pro městský obvod Hrabová  platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č.18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je Úřad městského obvodu Hrabová. Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:

  a)  provádění výkopových prací,

  b)  umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb,

  c)  umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,

  d)  umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,

  e)  umístění stavebního zařízení (včetně stavebních mechanizmů),

  f)  umístění reklamního zařízení, za umístění zařízení cirkusů,

  g) umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

  h) umístění skládek,

  i)  vyhrazení trvalého parkovacího místa,

  j)  užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,

  k) užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,

  l)  užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

  Poplatek není vázán pouze na podnikatelskou činnost.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan (fyzická osoba) nebo právnická osoba (dále jen „poplatník“), která užívá veřejné prostranství jedním ze způsobů uvedeným výše, případně jím zmocněná osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou přiznání se k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství je skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba užívá veřejné prostranství některým ze způsobů uvedeným v čl. 6, bod 1 písmeno a) - m) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků. Poplatek se podle této vyhlášky platí za zvláštní užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  a) v případě provádění výkopových prací, situování záboru VP na místní komunikaci I. až IV. třídy nebo na veřejně přístupné účelové komunikaci na území městského obvodu Hrabová předchází samotnému řízení o místním poplatku vydání rozhodnutí silničním správním úřadem o povolení zvláštního užívání místní komunikace na základě žádosti poplatníka. Rozhodnutí vydává odbor stavebně správní Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová, kancelář č. 17 - paní Renáta Moskalová.

  Po vydání rozhodnutí se poplatník dostaví na odbor financí a správy majetku, Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová, kancelář č. 1 - Ing. Michaela Matuštíková, k ohlášení místního  poplatku za užívání veřejného prostranství, k výpočtu částky místního poplatku a přidělení variabilního symbolu.

  b)  v případě záboru veřejného prostranství v ostatních výše uvedených případech body b) až l) se poplatník dostaví na odbor financí a správy majetku, kancelář č. 1 - Ing. Michaela Matuštíková, k ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství, kde mu bude také vypočtena částka místního poplatku a přidělen variabilní symbol.

  V ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství se uvedou údaje o ohlašovateli (jméno a příjmení/název společnosti, kontaktní údaje) a další údaje rozhodné pro stanovení poplatkové povinnosti - doba, způsob, místo a výměra zvláštního užívání veřejného prostranství, popř. skutečnosti dokládající vznik nároku na úlevu či případné osvobození od poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Hrabová

  • rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání místní komunikace vydává

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici paní Renátu Moskalovou, tel. 599 420 113, 725 996 473, e-mail:

  • ohlášení k místnímu poplatku

  Odbor financí a správy majetku

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici:

  Ing. Michaela Matuštíková
  referent odboru FSM - pokladní
  +420599420117 1 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady pro vyřízení ohlášení k místnímu poplatku:

  • Fyzická osoba předloží platný občanský průkaz, případně cestovní pas.
  • Právnická osoba (podnikatelský subjekt) doloží platné živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře k ohlášení k místnímu poplatku jsou k dispozici na odboru financí a správy majetku nebo zde ke stažení.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x mx počet dnů) dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, Příloha č. 2.

  Platit lze:

  • v hotovosti nebo platební kartou – kancelář č. 1 - Ing. Michaela Matuštíková, přízemí budovy úřadu;
  • bezhotovostně na účet č.:  19-1644935359/0800.

  Vše po přihlášení k místnímu poplatku a následném přidělení variabilního symbolu k platbě.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením takovéhoto užívání. Výjimkou jsou pouze činnosti související s havarijními případy.

  Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

  Obecně závazná vyhláška č. 18/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ke stažení zde.

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádný opravný prostředek – odvolání nebo rozklad, uplatní se všude tam, kde to není ze zákona vyloučeno. Poučení o přípustnosti odvolání je obsaženo v každém vydaném rozhodnutí správce daně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  • Pořádkovou pokutu do výše 500.000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně – nesplní-li ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (§ 247 odst. 2 a § 247a zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
  • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 odst. 3 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno