Hřbitov

Provozovatelem veřejného pohřebiště v Ostravě – Hrabové je Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, který má ve své správě cca 1487 hrobových míst a 60 kolumbárních schránek. Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce a provoz je upraven v řádu veřejného pohřebiště.

Místní hřbitov se nachází na západní části městského obvodu Hrabová, na ulici Bažanova, v blízkosti rychlostní komunikace I/56 Místecká. Přístup pro pěší je od autobusové zastávky „Šídlovec“, v současné době zde staví autobusy MHD č. 27, 39 a 41, anebo autem po ulici Paskovská – Místecká. Parkovat lze podél plotu u hřbitova nebo na parkovišti mezi hřbitovem a komunikací Místecká.

Areál hřbitova je tvořen ze čtyř částí, které v současné době nejsou označeny:

  • část A (401 míst),
  • část D (568 míst),
  • část UH (518 míst),
  • kolumbárium (60 míst).

Hřbitov je veřejnosti přístupný denně:

  • leden až březen od 8 hod. do 18 hod.,
  • duben až září od 7 hod. do 20 hod.,
  • říjen až prosinec od 8 hod. do 18 hod.,
  • v období Památky zesnulých je doba prodloužena do 20 hod.

Hrobové místo lze pronajmout nebo prodloužit dobu nájmu ke stávajícímu hrobovému místu před uplynutím sjednané doby nájmu, na základě smlouvy o nájmu hrobového místa, která se uzavírá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění, a ve znění zákona č. 479/2001 Sb. Novou nájemní smlouvu k novému hrobovému místu může uzavřít fyzická nebo právnická osoba, která je způsobilá k právním úkonům.

Následnou smlouvu o nájmu hrobového místa může uzavřít současný nájemce, osoba pověřená plnou mocí nebo osoba určená dědickým řízením.

K uzavření nájemní smlouvy je potřeba mít platný průkaz totožnosti, plnou moc v případě zastupování nebo usnesení o dědictví v případě dědictví. Výše nájemného a cena služeb spojených s nájmem se řídí platným ceníkem.

Úhradu lze provést v hotovosti nebo kartou v pokladně úřadu, kancelář č. 1, nebo bankovním převodem na účet.

Více informací na tel. 599 420 117 nebo mmatustikova@ostrava-hrabova.cz

Řád veřejného pohřebiště od 1.12.2021