Zvláštní užívání pozemní komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní užívání pozemní komunikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o správní řízení ve věci užívání vozovek a chodníků k jiným účelům, než ke kterým byly určeny, tj. k chůzi a jízdě.
  Zvláštním užíváním rozumíme např. uložení inženýrských sítí, prokopání komunikací, stavební práce, zařízení staveniště (lešení, kontejner, mobilní WC, apod.), umístění prodejního stánku, zahrádky před restauračním zařízením a reklamní zařízení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude vozovku zvláštně užívat.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné podání žádosti o povolení zvláštního užívání.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Žadatel podá po předchozím souhlasu vlastníka místní komunikace a Policie ČR  žádost o povolení zvláštního užívání komunikace zdejší silniční správní úřad v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednici Renatu Moskalovou.

  Souhlas vlastníka komunikací (souhlas Rady městského obvodu Hrabová) vyřizuje Ing. Jana Faicová, vedoucí odboru stavebně správního.

  Ing. Jana Faicová
  vedoucí odboru stavebně správního
  +420599420114 16 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
  Renáta Moskalová
  referent odboru SS - doprava, životní prostředí
  +420599420113 17 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Souhlas vlastníka komunikace,
  • souhlas Rady městského obvodu Hrabová (v případě místních komunikací III. a IV. třídy),   
  • souhlas Ostravských komunikací a.s. (v případě místních komunikací II. třídy),
  • snímek katastrální mapy se zákresem,
  • souhlas Policie ČR, MŘ, dopravního inspektorátu Ostrava (může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu),
  • stanovisko dotčených správních orgánů (pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů),
  • povolení k provozování předmětů činnosti v rámci zvl. užívání, pokud je takové povolení zapotřební podle zvláštních předpisů (např. živnostenský zákon).
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • do 10 kalendářních dnů...................   100,- Kč
  • do ½ roku..................…...……..........….......   500,- Kč
  • déle jak ½ roku.....................…...…........ 1.000,- Kč
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník dotčené komunikace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě, že se bude jednat o zvláštní užívání vozovky, při kterém je nutná instalace dočasného dopravního značení, je nutné vyřídit stanovení dočasného dopravním značení.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - § 25
  • vyhláška č. 104/1997 - § 40
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  17.01.2022

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno