Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměru na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

  Upravuje  ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

  Dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

  Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

  Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.

  Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

  Použití "pojmu stavba" ve stavebním zákoně se rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

  Změna dokončené stavby je

  • nástavba, kterou se stavba zvyšuje;
  • přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně propojena s dosavadní stavbou;
  • stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, za stavební   úpravu  se považuje též zateplení pláště  stavby.

  Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem.

  Terénní úpravou  se pro účely  stavebního zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

  Zařízením se pro účely stavebního zákona  rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle §2 odst. 3 stavebního zákona. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu.

  Další základní pojmy, týkající se stavby jsou uvedeny v ustanovení § 2  a § 3 stavebního zákona.

  Stavební úřad v souladu se stavebním zákonem vydává:

  • rozhodnutí o umístění stavby,
  • rozhodnutí o změně využití území,
  • rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
  • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů,
  • rozhodnutí o ochranném pásmu,

  dále provádí:

  ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem, povolení změny stavby před jejím dokončením, vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí, změna v užívání stavby, odstranění stavby.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vydání vyjádření a povolení k záměru umísťování staveb (vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu), povolování staveb (vydání stavebního povolení) a jejich změn, povolování terénních úprav a zařízení, užívání staveb (vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu dokončené stavby) a odstraňování staveb v souladu se  zákonem č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále "správní řád").

  Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu podání došlo.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová

  Odbor stavebně správní

  Bažanova 174/4 720 00 Ostrava – Hrabová

  Úřední hodiny:

  Pondělí, středa    8.00 - 12.00      13.00 - 17.00

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na  Úřadu městského obvodu Ostrava-Hrabová (mimo úřední hodiny na základě předchozí domluvy). Obrátit se můžete na úřednice:

  Ing. Jana Faicová
  vedoucí odboru stavebně správního
  +420599420114 16 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
  Ing. Hana Šochmanová
  referent odboru SS - stavební úřad
  18 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky jsou stanoveny vyhláškou č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci řízení jsou stanoveni zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), dále  zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Stavební úřad při své činnosti postupuje v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy: 

  • zákon č. 500/2004/Sb., správní řád;
  • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);
  • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon);
  • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a  o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, rozhodování a stavebního řádu;
  • vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  • vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  06.04.2021

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace