Dítě s výchovnými problémy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dítě s výchovnými problémy

 2. Základní informace k životní situaci

  Všechny situace související s chováním dítěte, které vyžaduje zvýšenou pozornost a jehož výchovu rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu nezvládají (dítě zanedbávající povinnou školní docházku, nepřipravující se na své budoucí povolání a nevykonávající výdělečnou činnost, požívající alkohol nebo návykové látky nebo vede zahálčivý způsob života, který poškozuje jeho řádnou výchovu, spáchalo trestný čin nebo čin jinak trestný, opakovaně páchá přestupky nebo jinak ohrožuje občanské soužití, dopouští se útěků od rodičů, sebepoškozování apod.). 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Podat žádost může rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo, ale i další osoby či instituce (soud, škola, policie aj.). Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Každý je podle právních předpisů oprávněn upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče. Upozornění nebo žádost lze podat jakoukoliv formou - písemně, telefonicky, osobně, e-mailem, prostřednictvím datové schránky. Na zřetel je bráno i anonymní oznámení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochranu dětí, ÚMOb Ostrava - Hrabová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochranu dětí, ÚMOb Ostrava - Hrabová.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či  jiný doklad totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny žádné formuláře.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s ní, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1. stránku, 5,- Kč za každou další.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu  jakékoliv informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně s kurátorem pro děti a mládež.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.04.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno