Budoucnost vodních nádrží „ Pilíky“ – spolupráce s DIAMO, státním podnikem

18/2 2021

Dne 11.2.2021 se uskutečnilo na tuto problematiku jednání zástupců dotčených obcí s generálním ředitelem DIAMA Ing. Ludvíkem Kašparem.

Budoucnost vodních nádrží „ Pilíky“ – spolupráce s DIAMO, státním podnikem

Od 1.1.2021 převzal státní podnik DIAMO nejen doly od OKD, a.s. , ale mimo jiné také odpovědnost za využití areálů a rekultivaci pozemků zasažených těžbou. O jejich budoucnost se zajímá i Moravskoslezský kraj, který inicioval transformační program pro pohornickou oblast POHO2030. Představitelé kraje a státního podniku proto začali hledat možnosti spolupráce na rozvoji území. Protože i jednotlivé obce, na jejichž území se důlní činnost prováděla mají eminentní zájem se státním podnikem spolupracovat, pozval starosta Paskova ke společnému jednání, které se uskutečnilo dne 11.2.2021, starosty dotčených obcí a generálního ředitele DIAMA Ing. Ludvíka Kašpara. Starostové obcí Žabně, Staříče, Paskova, Řepišť a zástupci Hrabové byli seznámeni s následnou činností státního podniku DIAMO.
Ing. Kašpar informoval, že státní podnik začal spolupracovat na úrovni krajů a byl překvapen,
že kraje nekomunikují s jednotlivými obcemi, kde je důlní činnost utlumována. Přislíbil starostům obcí, že bude jednat také s obcemi. Dále informoval starosty o existenci dvou odštěpných závodů, pod OZ ODRA budou spadat naše „Pilíky“. Závodu DARKOV pak doly v naší oblasti Jih, Paskov, Staříč, Sviadnov. Všechny legislativní záležitosti (např. EIA), které řešilo OKD, a,s,  přešly na s.p. Diamo a státní podnik v nich bude pokračovat. Dále zreviduje všechny harmonogramy, prošetří plány, zda jsou reálné a ekonomicky výhodné a bude na další schůzce starosty o těchto plánech informovat. Do konce roku bude vyhotovena studie využitelnosti poddolovaných území, napojení na komunikace, využití budov, areálů atd. Předmětem studie bude i ekonomická stránka likvidace a využití jam. Následně bude DIAMO jednat s kraji a obcemi, jak této studie využít. Studie by se měla promítnout i do územních plánů jednotlivých obcí tak, aby následné činnosti byly s územním plánem v souladu. Pak následovala diskuse starostů
s Ing. Kašparem, kdy starostové kladli dotazy již podle svých zkušeností s důlní činností a jejím útlumem ve svých obcích např. využití areálů, využití odvalu, cvičné štoly, atd. Za Hrabovou jsem se toho jednání zúčastnila společně s Ing. Faicovou a zajímalo nás mimo jiné zda bychom mohli požádat s.p. DIAMO o bezúplatný převod pozemku vedle nádrží na kterých je částečně umístěna účelová komunikace, která je nyní v katastrofálním stavu, nebo o souhlas s úpravou této účelové komunikace. Byl nám Ing. Kašparem přislíben souhlas s.p. DIAMO, na základě kterého bychom mohli tuto účelovou komunikaci opravit. Věřím, že nejen tento příslib bude ze strany s.p. DIAMO splněn, ale hlavně, že budou starostové obcí, kterých se utlumení důlní činnosti týká bráni za partnery s.p. DIAMO a bude s nimi takto jednáno. Tady si dovolím ještě malou poznámku, vzhledem k tomu, že Hrabová je městským obvodem statutárního města Ostravy, obcí je Ostrava, budeme usilovat, aby nás jako partnery pro jednání s Diamem s.p. považovalo i samotné město.

 

Kopitzová Vladislava
místostarostka

foto Ilona a Libor Hromádkovi