Rozpad rodiny

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Rozpad rodiny

 2. Základní informace k životní situaci

  Případy, kdy dochází k rozchodu rodičů, soud projednává úpravu rodičovské odpovědnosti a orgán SPOD je ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte. Dále se jedná o případy, kdy rozchod rodičů je provázen situacemi ohrožujícími zdravý vývoj dítěte. Sociálně-právní ochrana dětí v těchto případech působí k obnovení narušených funkcí rodiny a k ochraně oprávněných zájmů dítěte. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samotné, další osoby, které mohou k situaci podat významné a důležité informace nebo instituce jako soud, Policie ČR, škola a školská zařízení, zdravotnická zařízení aj. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochranu dětí, ÚMOb Ostrava - Hrabová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně právní ochrany dětí, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochranu dětí, ÚMOb Ostrava - Hrabová.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava - Hrabová
  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochrana dětí
  Bažanova 174/4
  720 00 Ostrava - Hrabová

   

  Úřední hodiny
  pondělí a středa 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00

  úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00  (od 14:00 do 15:30 - zajištěna služba  zaměstnanci OSPOD)

  pátek  8:00 – 12:00 (od 12:00 do 14:00 - zajištěna služba zaměstnanci OSPOD)

   

  Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí ÚMOb Hrabová pracují v režimu pružné pracovní doby. Základní pracovní doba v pondělí a ve středu je vymezena jako úřední den, jedná se o čas, kdy jsou zaměstnanci klientům k dispozici osobně v budově úřadu. Neúřední dny, tj. úterý, čtvrtek a pátek jsou určeny zejména pro zpracování administrativy, šetření, konzultace. Po domluvě s klientem lze v tyto dny sjednat osobní jednání.  Zaměstnanci jsou v tyto dny dostupní prostřednictvím telefonu. Mimo výše uvedenou dobu a ve dnech pracovního volna a klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost v rámci celého správního obvodu statutárního města Ostravy, pracovní pohotovost vykonávají zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy a městských obvodů. V době pracovní pohotovosti jsou vykonávány pouze nutné a bezodkladné úkony.

  Renata Kludková, DiS.
  sociální pracovník SPOD
  +420599420103
  Bc. Daniela Ochonská, DiS.
  referent odboru SOVV - SPOD
  +420599420104 5 / Budova ÚMOb - Bažanova 174/4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či  jiný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny žádné formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1 stránku, 5,- Kč za každou další.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu jakékoliv informace.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně se sociální pracovnicí.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  a další.

 16. Jaké jsou související předpisy

  Opravný prostředek lze podat do rozhodnutí ve správním řízení.

 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nesplní-li rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu zákonné povinnosti (spolupracovat s orgány SPOD), lze mu uložit pořádkovou pokutu do výše 20 tisíc korun (§ 53 odst. 5 zák. č. 359/1999 Sb.). Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může být dítě, rodič nebo jiná osoba ve správním řízení napomenuta, dále může být nad dítětem stanoven dohled nebo být uloženo omezení.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Orgány sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy, dále webové stránky MMO a MPSV.

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochrana dětí řeší domácí násilí, týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, výchovné problémy. Všechny rozvodové a rozchodové situace  lze řešit s orgánem sociálně právní ochrany dětí, který případ vyhodnotí, příp. doporučí k řešení i další odborníky.

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  17.04.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace