Domácí násilí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Domácí násilí

 2. Základní informace k životní situaci

  Případy násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti. Může jít o formu fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí. Orgán SPOD se významně podílí na poskytování ochrany a podpory  osobám ohroženým domácím násilím a jejich dětem. Přítomnost dětí při domácím násilí může zásadně narušit jejich příznivý vývoj.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Každý občan nebo instituce, která se o nepříznivé situaci dítěte dozví, jsou oprávněni, ale i povinni upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Postup je dán právními předpisy a standardy kvality SPO (především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 500/2004 Sb. - Správní řád).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti, oznámení či upozornění na odbor sociální, organizační a vnitřních věcí – sociálně právní ochranu dětí, ÚMOb Ostrava - Hrabová.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Řeší orgán sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí, ÚMOb Ostrava - Hrabová. Oznámení pro podezření na domácí násilí je možno učinit i na kterékoliv služebně Policie ČR.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobním jednání občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny zvláštní formuláře.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sociálně právní ochrana se poskytuje bezplatně, náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právně ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát. Rodiče nebo jejich zástupci při nahlížení do spisové dokumentace dítěte mají právo pořizovat za úhradu kopie - poplatek činí 15,- Kč za 1. stránku, 5,- Kč za každou další.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Postupuje se dle naléhavosti jednotlivých případů a podle standardů kvality SPO, dále v souladu se Správním řádem.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Fyzické a právnické osoby, které mohou podat k případu jakékoliv informace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí, konkrétně se sociální pracovnicí.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakty na jednotlivé sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí (telefon a e-mailová adresa) jsou uvedeny na webových stránkách úřadu.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.04.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno