Výběrové řízení na pozici bytový technik

4/11 2020

ÚMob Hrabová hledá zájemce na pozici referent-bytový technik od 1.1.2021

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Hrabová

 

OZNÁMENÍ

Tajemník úřadu městského obvodu vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2020 na obsazení pracovního místa

 

Druh práce: referent – bytový technik

(Odbor financí a správy majetku)

Počet obsazovaných míst: 1


Zařazení: úředník

Platové zařazení: X. platová třída, podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Hrabová

Charakteristika vykonávané práce: Připravuje a realizuje jednotlivé investice, připravuje a zajišťuje dokumentaci pro stavební povolení, zajišťuje technický dozor jmenovitých a investičních akcí, zajišťuje odborné posudky, vyřizuje reklamace a stížnosti, zajišťuje opravy vč. kontroly provedení stavebních prací u DaBF, zpracovává podklady pro vyúčtování služeb.

Vede řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, č.89/2012, občanský zákoník.

Požadované vzdělání: střední škola stavebního směru s maturitou;  VŠ – stavební (není podmínkou); praxe v oboru výhodou

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet, SSB2000)

                           Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.  512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (výhodou)

Požadované doklady:

a) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) osobní dotazník.

 

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dle dohody (1. ledna 2021). Pracovní poměr: doba neurčitá.

 

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu úřadu městského obvodu do 27. 11. 2020  na adresu: Úřad městského obvodu Hrabová, Ing. Jan Socha – tajemník, Bažanova 174/4, 720 00  Ostrava-Hrabová v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

 

V Ostravě dne 2. 11. 2020

 

Ing. Jan Socha, tajemník úřadu městského obvodu

Bližší informace: Ing. Jana Ziobrová, kanc. č. 12, tel. č. 599 420 117, nebo 725 996 471, jziobrova@ostrava-hrabova.cz