Protihluková vyhláška chrání veřejný pořádek v Ostravě

28/4 2023

Na území statutárního města Ostravy platí od 1. listopadu 2012 protihluková vyhláška, jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech.

Obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku vymezuje činnosti, které jsou hlavním zdrojem hluku.

Jedná se o provoz či používání sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů, vrtaček. Za narušování veřejného pořádku je považována také střelba ze střelných zbraní, které jsou užívány k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům, a to v případě, že k činnosti dochází v menší vzdálenosti než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení. Mezi činnosti, které narušují veřejný pořádek, je zařazeno také používání zábavní pyrotechniky (mimo dny 31. 12. a 1. 1.).

Každý občan je povinen zdržet se výše uvedených činností způsobujících hluk o nedělích, státních a ostatních svátcích během celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin.

Porušení obecně závazné vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám může být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun a podnikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc korun. Výjimku mají podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně prospěšných zařízení.

Sankce za porušení OZV ukládají v I. stupni úřady městských obvodů buď v přestupkovém řízení, nebo v řízení o správních deliktech podle zákona o obcích. Druh a výše sankce závisí na individuálním posouzení skutku a okolnostech jeho spáchání. Porušení povinností uložených v OZV v rámci své činnosti primárně řeší a oznamuje např. městská policie.

Plné znění Obecně závazné vyhlášky je k dispozici zde.